involved ile ilgili cümleler

They’re involved. — Onlar ilgili.

Was Tom involved? — Tom karıştı mı?

I wasn’t involved. — İlişkili değildim.

Were you involved? — Karıştırıldın mı?

Don’t get involved. — Karıştırılma.

We’re not involved. — Biz karışmış değiliz.

Tom wasn’t involved. — Tom dahil değildi.

I can’t get involved. — Ben karışamam.

I won’t get involved. — Ben karışmayacağım.

Was the FBI involved? — FBI dahil oldu mu?

We’re still involved. — Hâlâ ilişkiliyiz.

Could Tom be involved? — Tom karışmış olabilir mi?

Don’t get me involved. — Beni karıştırmayın.

I want to be involved. — İlgili olmak istiyorum.

Tom could be involved. — Tom ilgili olabilir.

You’re still involved. — Sen hâlâ ilgilisin.

I know what’s involved. — Neyin ilişkili olduğunu biliyorum.

I try to stay involved. — Ben ilgili kalmaya çalışıyorum.

Maybe Tom was involved. — Belki Tom ilgiliydi.

Maybe Tom was involved. — Tom işin içindeydi belki de.

Tom won’t get involved. — Tom karışmayacak.

I wouldn’t get involved. — Ben müdahil olmayacağım.

Are you involved in this? — Sen buna karıştın mı?

How did Tom get involved? — Tom nasıl dahil oldu?

Tom wasn’t even involved. — Tom karışmadı bile.

Why did you get involved? — Neden müdahil oldun?

You have to get involved. — Sen dahil olmak zorundasın.

I am not getting involved. — Ben karışmıyorum.

I don’t want you involved. — Senin dahil edilmeni istemiyorum.

I’m sure Tom was involved. — Tom’un karıştırıldığından eminim.

We know you were involved. — Biz dahil olduğunu biliyoruz.

There was a child involved. — İşin içinde bir çocuk vardı.

Why should we get involved? — Neden yer almalıyız?

I can’t be involved in this. — Ben buna karışmış olamam.

I don’t want to be involved. — Ben karışmak istemiyorum.

Just don’t get involved, OK? — Sadece karışma, tamam mı?

We weren’t involved in that. — Onunla alakamız yoktu.

Are you involved in politics? — Siyasetle ilgileniyor musun?

How many people are involved? — Kaç kişi katılıyor?

I can’t get involved in this. — Buna katılamam.

I don’t want to get involved. — Karıştırılmak istemiyorum.

Don’t get me involved in this. — Beni buna bulaştırma.

He’s always involved in scams. — O hep dolandırıcılıkla uğraşıyor.

I didn’t say Tom was involved. — Tom’un karıştığını söylemedim.

I don’t think Tom is involved. — Tom’un karıştığını sanmıyorum.

I was involved in the quarrel. — Ben münakaşaya karıştım.

I was involved in the trouble. — Belaya karıştım.

I’m not going to get involved. — Müdahil olmayacağım.

There’s a large risk involved. — İlgili büyük bir risk var.

Tom became involved with Mary. — Tom Mary’ye bulaştı.

Tom got involved in the brawl. — Tom bir kavgaya karıştı.

Tom is afraid to get involved. — Tom olaya girmekten korkuyor.

Tom is afraid to get involved. — Tom dahil olmaktan korkuyor.

Tom is involved in everything. — Tom her şeye karışır.

Tom thanked everyone involved. — Tom ilgili herkese teşekkür etti.

We don’t like to get involved. — Katılmaktan hoşlanmıyoruz.

He was involved in the trouble. — O belaya karışmıştı.

I just want you to be involved. — Sadece dahil edilmeni istiyorum.

I think we should get involved. — Bence dahil olmalıyız.

I want to become more involved. — Daha ilgili olmak istiyorum.

I was never involved with Mary. — Mary ile asla aşk ilişkim olmadı.

Congratulations to all involved. — Bütün dahil olanlara tebrikler.

Do you know if Tom was involved? — Tom’un karışmış olup olmadığını biliyor musun?

Don’t get involved with bad men. — Kötü adamlarla uğraşma.

He doesn’t want to get involved. — O yer almak istemiyor.

He doesn’t want to get involved. — O karıştırılmak istemiyor.

I had no idea you were involved. — Senin karıştığına dair fikrim yoktu.

I’m aware of the risks involved. — İlgili risklerin farkındayım.

People should get more involved. — İnsanlar daha fazla müdahil olmalı.

She didn’t want to get involved. — O, karışmak istemedi.

Tom didn’t want to get involved. — Tom karışmak istemiyordu.

Tom doesn’t want to be involved. — Tom karıştırılmak istemiyor.

Tom was involved in a fistfight. — Tom yumruklu bir kavgaya karıştı.

He was involved in a murder case. — O, bir cinayet olayına karıştı.

How did Tom get involved in this? — Tom buna nasıl karıştı?

I didn’t say Tom wasn’t involved. — Tom’un karışmadığını söylemedim.

I don’t want you to get involved. — Karıştırılmanı istemiyorum.

I shouldn’t have gotten involved. — Dahil olmamalıydım.

Tom doesn’t want to get involved. — Tom karıştırılmak istemiyor.

We regret you’ve become involved. — İşe karıştığınız için üzgünüz.

We shouldn’t be involved in this. — Buna karışmış olmamalıyız.

I didn’t want you to get involved. — Senin karışmanı istemedim.

I don’t want Tom involved in this. — Tom’un buna karıştırılmasını istemiyorum.

I think we shouldn’t get involved. — Karışmamamız gerektiğini düşünüyorum.

The money involved is substantial. — İlgili para önemli.

I didn’t want you involved in this. — Bunu müdahil olmanı istemedim.

I want to get involved in politics. — Siyasete katılmak istiyorum.

I want to get involved in politics. — Politikaya girmek istiyorum.

I was involved in a petty argument. — Ben küçük bir tartışmaya karıştım.

Tom seems to be involved with Mary. — Tom’un Mary ile ilişkisi var gibi görünüyor.

Tom thought that Mary was involved. — Tom, Mary’nin karıştığını düşünüyordu.

Tom was involved in a street brawl. — Tom bir sokak kavgasına bulaştı.

Do you think we should get involved? — Yer almamız gerektiğini düşünüyor musun?

Don’t get yourself involved in that. — Buna kendin katılma.

Don’t get involved with those people. — O insanların işine karışma.

He usually was not involved directly. — Genellikle doğrudan ilişkili değildi.

I don’t think we should get involved. — Dahil olmamız gerektiğini sanmıyorum.

I don’t want to get involved in this. — Buna dahil olmak istemiyorum.

I was involved in a traffic accident. — Ben bir trafik kazasına karıştım.

I’m sorry I got you involved in this. — Seni bu işe karıştırdığım için üzgünüm.

The dead man was involved in a fight. — Ölü adam bir kavgaya karıştı.

Tom was involved in a minor accident. — Tom ufak bir kazaya karıştı.

You shouldn’t get involved with this. — Buna karışmaman gerekirdi.

He was involved in a traffic accident. — Bir trafik kazasına karıştı.

Tom doesn’t want Mary to get involved. — Tom Mary’nin karıştırılmasını istemiyor.

We got involved in a traffic accident. — Biz bir trafik kazasına karıştık.

He seems to be involved in that matter. — O, o meseleyle uğraşıyor gibi görünüyor.

I was never involved with that scandal. — O skandala asla karışmadım.

Nobody else was involved in the murder. — Cinayete başka kimse karışmadı.

The money involved isn’t insignificant. — İlgili para önemsiz değildir.

Tom is romantically involved with Mary. — Tom, Mary ile romantik bir şekilde ilgilenmektedir.

Tom was involved in a traffic accident. — Tom bir trafik kazası geçirdi.

Why do you always have to get involved? — Neden sen her zaman yer almak zorundasın?

He admits being involved in the scandal. — Skandala karıştığını itiraf ediyor.

The whole world was involved in the war. — Bütün dünya savaşta yer aldı.

Tom has been involved in a bad accident. — Tom kötü bir kazaya karıştı.

Tom is unlikely to want to get involved. — Tom muhtemelen dahil olmak istemeyecek.

Tom was involved in a terrible accident. — Tom korkunç bir kazaya karıştı.

How did you get involved in this project? — Bu projeye nasıl dahil oldunuz?

How did you get involved in this project? — Bu projeye nasıl katıldınız?

I don’t know why you’re involved in this. — Neden buna karıştığını bilmiyorum.

Tom denied he was involved in the murder. — Tom cinayete karıştığını reddetti.

I thought you didn’t want to get involved. — Karıştırılmak istemediğini düşündüm.

I wish I’d never gotten involved with you. — Keşke sana hiç bulaşmasaydım.

I wouldn’t get involved in their argument. — Onların tartışmalarına katılmadım.

97 more results not shown.
involved ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve Ä°ngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – Ä°leri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence