encouraged ile ilgili cümleler

Tom encouraged Mary. — Tom Mary’yi teşvik etti.

I was very encouraged. — Ben çok teşvik edilmişim.

No one encouraged Tom. — Hiç kimse Tom’u teşvik etmedi.

No one encouraged her. — Kimse onu teşvik etmedi.

Nobody encouraged her. — Hiç kimse onu teşvik etmedi.

Nobody encouraged him. — Hiç kimse onu teşvik etmedi.

Why are you encouraged? — Neden teşvik ediyorsun?

I always encouraged Tom. — Ben her zaman Tom’u teşvik ettim.

My friends encouraged me. — Arkadaşlarım beni teşvik etti.

Tom always encouraged me. — Tom her zaman beni teşvik etti.

Tom always encouraged me. — Tom hep beni teşvik etti.

Tom should be encouraged. — Tom’un teşvik edilmesi gerekir.

I encouraged Tom to do it. — Onu yapması için Tom’u teşvik ettim.

People should be encouraged. — İnsanların cesaretlendirilmeleri gerekir.

Contributions are encouraged. — Katılımlar teşvik edilmektedir.

Tom encouraged me to do that. — Tom bunu yapmam için teşvik etti.

Tom encouraged us to do that. — Tom bunu yapmamız için teşvik etti.

He encouraged me to try again. — Onu tekrar denemem için beni cesaretlendirdi.

I was encouraged by his words. — Onun sözleriyle cesaretlendirildim.

I encouraged Tom to be himself. — Tom’u kendi olması için teşvik ettim.

Nobody encouraged Tom to study. — Kimse Tom’u çalışması için teşvik etmedi.

She was encouraged by the news. — O, haber tarafından cesaretlendirildi.

Tom encouraged Mary to do that. — Tom Mary’yi onu yapmaya teşvik etti.

Tom encouraged me to try again. — Tom beni bunu tekrar yapmam için teşvik etti.

Do you feel more encouraged now? — Kendini daha çok teşvik edilmiş hissediyor musun?

Early registration is encouraged. — Erken kayıt teşvik edilir.

He was encouraged by his success. — Başarısı onu teşvik etti.

I encouraged Tom to learn French. — Tom’u Fransızca öğrenmesi için teşvik ettim.

I encouraged Tom to study harder. — Tom’u daha çok çalışması için teşvik ettim.

Tom encouraged Mary to try again. — Tom, tekrar denemesi için Mary’yi cesaretlendirdi.

Tom encouraged me to learn French. — Tom Fransızca öğrenmemi teşvik etti.

Tom and Mary encouraged each other. — Tom ve Mary birbirlerini cesaretlendirdiler.

Tom encouraged Mary to write songs. — Tom Mary’yi şarkılar yazmaya teşvik etti.

I encouraged Tom to stay in college. — Ben Tom’u üniversitede kalması için teşvik ettim.

She encouraged him to write a novel. — Bir roman yazması için onu teşvik etti.

Tom encouraged Mary to keep writing. — Tom Mary’yi yazmaya devam etmesi için teşvik etti.

Children should always be encouraged. — Çocukların daima teşvik edilmesi gerekir.

Tom encouraged Mary to go to college. — Tom, Mary’yi üniversiteye gitmesi için cesaretlendirdi.

Tom encouraged Mary to write a novel. — Tom Mary’yi bir roman yazması için teşvik etti.

He encouraged his son to study harder. — O, daha çok çalışması için oğlunu teşvik etti.

Tom encouraged me to apply to Harvard. — Tom, Harvard’a başvurmam için beni yüreklendirdi.

My teacher encouraged me in my studies. — Öğretmenim, çalışmalarımda beni teşvik etti.

Tom encouraged his son to study French. — Tom oğlunu Fransızca öğrenmesi için yüreklendirdi.

I encouraged Tom to exercise more often. — Tom’u daha sık egzersiz yapması için teşvik ettim.

Tom encouraged Mary to buy a hybrid car. — Tom Mary’yi bir hibrid otomobil satın alması için teşvik etti.

Tom encouraged Mary to leave right away. — Tom Mary’yi hemen yola çıkması için teşvik etti.

His advice encouraged me to try it again. — Tavsiyesi tekrar denemem için beni yüreklendirdi.

I’m not too encouraged by what I’ve seen. — Ben gördüğüm tarafından çok teşvik edilmiş değilim.

Nobody encouraged Tom to work any harder. — Hiç kimse Tom’u daha çok çalışması için teşvik etmedi.

The professor encouraged me in my studies. — Profesör çalışmalarımda beni teşvik etti.

37 more results not shown.
encouraged ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve İngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – İleri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence